Cấp bằng Liên thông: Lỗ hổng lớn?

Cấp bằng Liên thông: Lỗ hổng lớn?

Cấp bằng Liên thông: Lỗ hổng lớn? Mục đích của liên thông là nâng cao trình độ người học nhưng trên thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Hàng loạt trường mở các lớp liên thông ngoài cơ sở với mục tiêu tăng số lượng mà bỏ quên đi chất lượng. Sinh viên theo học [...]