Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 tỉnh Cao Bằng

Share bài viết lên Link hay share link hay
Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 tỉnh Cao Bằng
SMS Brand name tra cuu diem thi Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012 2013 tỉnh Cao Bằng

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 813/SGD&ĐT-KTKĐCL

V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cao Bằng, ngày 25  tháng 4  năm 2012

Kính gửi: – Các phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các trường Trung học phổ thông;

- Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú;

- Các TTGDTX, TTGDTX&HN, TTKTTH-HN.

(Gọi chung là các đơn vị)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT); Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông Chuyên;

Căn cứ Quyết định số: 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012;

Căn cứ Công văn số 678/KH-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 789/UBND-VX ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh năm học 2012-2013.

Để công tác tuyển sinh năm học 2012-2013 diễn ra thuận lợi, đúng quy chế; Sở GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013, cụ thể như  sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Lựa chọn những học sinh có đủ điều kiện tuyển sinh theo quy chế hiện hành.

2. Đảm bảo chính xác, khách quan và công bằng.

3. Thực hiện tuyển sinh lớp 10 THPT đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học, cũng như thực hiện tốt mục tiêu phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào trường THPT Chuyên và THPT DTNT tỉnh: Theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012.

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT: Giám đốc Sở GD&ĐT căn cứ chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012 của UBND tỉnh tại Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011; căn cứ  thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nguyện vọng của học sinh quyết định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 của các trường THPT; đảm bảo vừa sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ trong việc nâng cao chất lượng dạy học; vừa thực hiện được mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS.

2. Đăng ký dự  tuyển:

a) Đăng ký dự tuyển vào học chương trình THPT:

Ngoài việc đăng ký dự tuyển vào một trường THPT, các học sinh đủ điều kiện theo quy định được đăng ký dự tuyển vào trường THPT Chuyên và THPT DTNT tỉnh.

b) Học sinh ở tỉnh ngoài đăng ký dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phải được sự đồng ý của Giám đốc Sở GD&ĐT.

c) Nộp hồ sơ dự tuyển:

Học sinh nộp các hồ sơ dự tuyển tại trường THPT đã nộp Phiếu đăng ký dự thi hoặc đơn xin dự tuyển bổ sung.

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển vào trường THPT (nộp bản gốc), hồ sơ dự tuyển các trường khác (nộp bản photo có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

d) Học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ không được xét tuyển vào bất cứ trường THPT nào trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

e) Đăng ký dự tuyển bổ sung:

Tính đến ngày 15/4/2012, thời hạn đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hết thời hạn. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho những học sinh ngoài tỉnh có lý do hợp pháp có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 tại tỉnh Cao Bằng và những học sinh trong tỉnh vì lý do đặc biệt chưa thể đăng ký dự thi theo thời hạn đã quy định, nay Sở GD&ĐT gia hạn thêm thời gian thí sinh có thể đăng ký dự tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT như sau:

- Để đăng ký dự thi thí sinh phải viết đơn xin, trong đơn nêu rõ các thông tin cá nhân, lý do chưa đăng ký dự thi, nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT nào. Đơn xin phải có chữ ký của thí sinh, ý kiến xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ, được trường THCS nơi thí sinh học lớp 9 xác nhận (nếu thí sinh học lớp 9 tại Cao Bằng); sau đó gửi về Sở GD&ĐT Cao Bằng (phòng Khảo thí) để được phê duyệt.

- Thời gian thí sinh gửi đơn xin về Sở GD&ĐT phê duyệt: Từ 15-16/5/2012;

- Thời gian thí sinh nộp đơn xin về trường THPT: 17-18/5/2012;

- Thời gian các trường THPT nộp dữ liệu bổ sung thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) về Sở: 21/5/2012.

Lưu ý:

+ Các trường có khối THCS xem xét kỹ trước khi xác nhận vào đơn xin dự tuyển bổ sung của thí sinh, chỉ xác nhận cho thí sinh đã và đang học lớp 9 tại trường mình; không xác nhận cho những thí sinh nhà trường đã xác nhận phiếu ĐKDT thời điểm 02-08/4/2012 vừa qua, không được để xảy ra tình trạng xác nhận cho một thí sinh ĐKDT từ 2 trường THPT trở lên. Tuy nhiên, trường hợp thí sinh có Phiếu Đăng ký dự thi chưa nộp và có lý do chính đáng về việc không nộp Phiếu đăng ký dự thi theo quy định, thì nhà trường xác nhận vào đơn xin dự tuyển bổ sung của thí sinh để thí sinh có thể nộp đơn xin dự tuyển vào một trường THPT theo nguyện vọng.

+ Trong đợt nhận đơn xin dự tuyển bổ sung các trường THPT chỉ nhận những đơn xin có phê duyệt của Sở GD&ĐT, theo thời gian đã quy định.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐỘ TUỔI TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Là người học đã tốt nghiệp THCS, GDTX cấp THCS (kể cả người học tốt nghiệp các năm học trước, nếu còn đủ tuổi học, có hồ sơ hợp lệ, có nguyện vọng học lên lớp 10).

- Người học dự tuyển vào THPT chuyên hoặc THPT DTNT tỉnh còn phải đảm bảo các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và trường PT DTNT. Người học ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn cũng được phép dự tuyển vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh, nếu thuộc một trong các đối tượng sau đây:

+ Người học là dân tộc thiểu số không phải là dân tộc: Tày, Nùng.

+ Người học là dân tộc Tày, Nùng có kết quả xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực giỏi ít nhất hai năm học ở cấp THCS thuộc 12 huyện và xã Chu Trinh của Thị Xã.

2. Độ tuổi dự tuyển:

Thực hiện theo Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đối với học sinh dự tuyển các trường THPT:

Ngoài các hồ sơ đã nộp khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, cần nộp thêm các loại giấy tờ sau đây:

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, có đóng dấu liên thông giữa các cấp học;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh đang học lớp 9 năm học 2011-2012). Bằng tốt nghiệp THCS (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ) đối với học sinh đã tốt nghiệp các năm học trước;

- Học bạ;

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Hộ khẩu gia đình (bản photo copy có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

2. Đối với học sinh dự tuyển trường THPT Chuyên:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, có đóng dấu liên thông giữa các cấp học;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh đang học lớp 9 năm học 2011-2012). Bằng tốt nghiệp THCS (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ) đối với học sinh đã tốt nghiệp các năm học trước;

- Học bạ;

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Một ảnh cỡ 3 cm x 4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân);

- Hộ khẩu gia đình (bản photo copy có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

3. Đối với học sinh dự tuyển trường THPT DTNT tỉnh:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ, có đóng dấu liên thông giữa các cấp học;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh đang học lớp 9 năm học 2011-2012). Bằng tốt nghiệp THCS (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ) đối với học sinh đã tốt nghiệp các năm học trước;

- Học bạ;

- Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Một ảnh cỡ 3 cm x 4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân);

- Hộ khẩu gia đình (bản photo copy có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

- Đơn xin học có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã);

- Lý lịch do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Phiếu khám sức khoẻ do bệnh viện  cấp huyện trở lên cấp.

Ghi chú:

- Hồ sơ dự tuyển được coi là hợp lệ nếu các loại giấy tờ nêu trên đều có đủ, không bị tẩy xóa, sửa chữa sai quy định và đảm bảo tính thống nhất.

- Toàn bộ hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong túi hồ sơ tuyển sinh theo quy định thống nhất của Sở GD&ĐT.

- Các trường THPT chỉ nhận hồ sơ của các thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự thi hoặc đơn xin dự tuyển bổ sung vào trường mình. Khi thu hồ sơ của thí sinh các trường phải đối chiếu với danh sách thí sinh đăng ký dự thi tại trường mình (bản gốc đã nộp cho Sở GD&ĐT bao gồm cả những thí sinh đăng ký bổ sung trước ngày 21/5/2012).

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, MÔN THI, THỜI GIAN LÀM BÀI, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển .

2. Môn thi:

a) Đối với học sinh dự thi vào các trường THPT và  THPT DTNT tỉnh:

- Thi viết ba môn: Toán, Ngữ văn và môn thứ ba;

- Môn thi thứ ba được chọn trong số những môn học còn lại, sẽ được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chọn và công bố sớm nhất 15 ngày, trước ngày kết thúc năm học theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với học sinh dự thi vào THPT Chuyên:

Thi viết bốn môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên.

- Thi thêm môn thứ ba của các trường THPT để lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT nếu không đỗ vào Chuyên.

3.  Thời gian thí sinh làm bài thi:

a) Đối với học sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên và trường THPT DTNT tỉnh:

- Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi;

- Môn thứ ba: 60 phút.

b) Đối với học sinh dự thi vào THPT Chuyên:

- Toán, Ngữ văn, môn thứ ba như THPT;

- Tiếng Anh: 60 phút;

- Môn chuyên: 150 phút.

4. Địa điểm thí sinh làm bài thi:

- Tại trường THPT Chuyên: Đối với học sinh đăng ký dự thi vào THPT Chuyên (đạt yêu cầu vòng sơ tuyển). Địa điểm cụ thể theo thông báo của trường.

- Tại các trường THPT: Đối với học sinh đăng ký dự thi vào THPT, THPT DTNT tỉnh và các học sinh không đạt yêu cầu vòng sơ tuyển THPT Chuyên (Nộp Phiếu đăng ký dự thi hoặc đơn xin dự tuyển bổ sung tại trường nào thì dự thi tại trường đó).

5. Thời gian tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh vào các ngày 27, 28, 29 tháng 6 năm 2012.

6. Hình thức tổ chức thi: Tổ chức một kỳ thi chung cho học sinh dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh (cả THPT không chuyên, THPT Dân tộc nội trú, THPT Chuyên).

7. Quy định về xây dựng điểm chuẩn và xét tuyển:

* Trường THPT Chuyên: Thực hiện theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông Chuyên.

* Trường THPT DTNT tỉnh:

- Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. Theo Công văn số 789/UBND-VX ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh năm học 2012-2013.

- Chỉ tiêu được phân bổ cho các huyện trong tỉnh căn cứ vào số lượng xã thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của từng huyện); với đối tượng xét tuyển được nêu tại phần III, mục 1 của văn bản này. Trong đó, dành 20 % chỉ tiêu cho con em dân tộc thiểu số không phải dân tộc Tày, Nùng trên mọi địa bàn, cả vùng thuận lợi và vùng khó khăn, nhằm tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn toàn tỉnh; 15 % chỉ tiêu cho các học sinh dân tộc Tày, Nùng ở ngoài vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, có kết quả xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực giỏi ít nhất hai năm học ở cấp THCS thuộc 12 huyện và xã Chu Trinh của Thị Xã.

* Các trường THPT: Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển trình giám đốc Sở GD&ĐT:

- Các trường THPT có điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến bằng hoặc cao hơn mức trung bình cộng của điểm chuẩn trúng tuyển các trường THPT trong tỉnh: Chỉ xét tuyển 1 lần, tuyển đủ 100 % chỉ tiêu được giao.

- Đối với các trường THPT có điểm chuẩn trúng tuyển dự kiến thấp hơn mức trung bình cộng của điểm chuẩn trúng tuyển các trường THPT trong tỉnh: Xét tuyển 2 lần:

+ Lần 1: Tuyển 70 % chỉ tiêu được giao.

+ Lần 2: Thông báo tuyển sinh bổ sung những học sinh trên địa bàn toàn tỉnh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn mức trung bình cộng của điểm chuẩn trúng tuyển các trường THPT trong tỉnh, chưa trúng tuyển vào các trường THPT đến đăng ký chuyển trường dự tuyển, sau khi nhận hồ sơ dự tuyển lần 2 các trường lập danh sách theo điểm xét tuyển cả học sinh dự tuyển lần 1 chưa trúng tuyển và học sinh dự tuyển lần 2, tiến hành xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

- Trường hợp khi xác định điểm trúng tuyển theo chỉ tiêu được giao, nếu số học sinh có điểm bằng nhau làm cho tỷ lệ tăng hơn chỉ tiêu, thì cho phép lấy hết số học sinh có điểm bằng nhau để xác định một tỷ lệ trúng tuyển cận kề với chỉ tiêu được giao theo chiều hướng tăng.

Ghi chú:

Sau tuyển sinh lần một, các trường THPT đã tuyển đủ chỉ tiêu trả lại hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển vào trường để dự tuyển lần 2.

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

1. Mỗi trường THPT thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh.

2. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Thành phần Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng đề xuất trong số cán bộ quản lý và giáo viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh:

- Thông báo, hướng dẫn tuyển sinh;

- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển;

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển;

- Thu phí tuyển sinh;

- Nhập dữ liệu tuyển sinh, thực hiện các công việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh;

- Báo cáo về tuyển sinh theo yêu cầu của Sở GD&ĐT;

- Xét tuyển vào THPT theo các văn bản hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT;

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của hội đồng.

Ghi chú: Tùy theo quy mô tuyển sinh của từng trường, số lượng người tham gia  hội  đồng tuyển sinh dao động từ  5 đến 9 người.

VII. KINH PHÍ

1. Mức thu phí tuyển sinh:

a) Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên; phổ thông dân tộc nôi trú tỉnh: 120.000 đồng/học sinh.

b) Thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông: 80.000 đồng/học sinh.

c) Xét tuyển bổ sung lần hai: 20.000 đồng/học sinh.

d) Học sinh thuộc đối tượng chính sách: Con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh, con mồ côi cả cha và mẹ; học sinh dân tộc ít người (được hưởng chế độ học bổng theo quy định): Được miễn không thu.

Ghi chú: Các trường THPT tiếp nhận hồ sơ các trường THPT Chuyên, THPT DTNT tỉnh giữ lại trường: 10.000 đ/hồ sơ, số tiền còn lại chuyển về Sở để Sở cân đối kinh phí thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn toàn tỉnh, theo nội dung chi tiết sau đây:

- Tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng;

- Số hiệu tài khoản: 945 02 00 00144;

- Nơi giao dịch: Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

2. Tổ chức thu phí tuyển sinh:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển 2 hoặc 3 nguyện vọng, cũng chỉ thu phí một nguyện vọng có mức phí cao nhất.

- Thí sinh nộp phí tuyển sinh tại trường THPT khi đến nộp hồ sơ.

- Đối với tuyển sinh bổ sung: Các trường thu phí xét tuyển khi học sinh nộp hồ sơ. Phí thu được để lại trường 100%, các trường tự cân đối bồi dưỡng cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh khi thực hiện công tác tuyển sinh bổ sung.

3. Phụ cấp trách nhiệm làm công tác tuyển sinh lớp 10 THPT:

- Ấn định số ngày Hội đồng tuyển sinh được thanh toán phụ cấp trách nhiệm là 07 ngày (kinh phí chi trong ngân sách chi thường xuyên tại Đơn vị).

- Đối với các Hội đồng coi thi, chấm thi: Tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên trong hội đồng chi tại Sở (Ngay sau khi Hội đồng coi thi kết thúc công việc, các đơn vị ra Sở GD&ĐT thanh toán phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng coi thi với đ/c Liên – Chuyên viên phòng KH-TC Sở, đem theo Quyết định thành lập Hội đồng coi thi, Quyết định thành lập Tổ bảo vệ, phục vụ Hội đồng coi thi  và bảng kê chứng từ thanh toán).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Các đơn vị:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đúng Quy chế, nghiêm túc, trung thực, công bằng, chính xác, công khai, dân chủ, đúng thời hạn quy định. Tạo mọi điều kiện thuận lợi, hướng dẫn chu đáo, đầy đủ để học sinh và cha mẹ học sinh làm thủ tục đăng ký dự tuyển, nộp hồ sơ thi và lệ phí tuyển sinh thuận lợi, không bị phiền hà.

2. Chấp hành nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh, các quy định về hồ sơ, lịch thi, chế độ trực thi và chế độ báo cáo theo các văn bản hướng dẫn của Sở.

3. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo tuyển sinh sau đây:

- Công văn số 678/KH-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng về kế hoạch tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 24/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/4/2008 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông Chuyên.

- Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

B – TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

1. Thông báo tuyển sinh:

a) Các đơn vị thông báo kịp thời và đầy đủ về kế hoạch kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 cho tất cả học sinh và cha mẹ học sinh, đảm bảo tất cả học sinh có nguyện vọng, đã nộp phiếu đăng ký, đủ điều kiện theo quy chế đều được dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013. Các nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 phải được các phòng giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, các trường PT DTNT thông báo về tận các trường THCS, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn (niêm yết thông báo rộng rãi, công khai).

b) Các phòng giáo dục và Đào tạo, các trường THPT có khối THCS, các trường PT DTNT huyện:

- Chỉ đạo thực hiện tốt việc tham gia thông báo và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

- Thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh về chương trình nội dung ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Nằm trong phạm vi chương trình THCS hiện hành, chủ yếu ở lớp 9; thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

- Chỉ đạo các trường THCS xác nhận vào đơn xin dự tuyển bổ sung của học sinh đang học lớp 9 năm học 2011-2012 và thí sinh tự do đã học lớp 9 tại trường mình các năm học trước theo quy định của Sở tại văn bản này (phần II, mục 2, khoản e).

c) Sở ủy quyền cho Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên căn cứ vào hướng dẫn của Sở, ban hành văn bản thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 của trường, trong đó hướng dẫn chi tiết toàn bộ các nội dung công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên (trước khi ban hành thông báo chính thức nhà trường phải trình Sở GD&ĐT phê duyệt).

* Năm học 2012-2013 trường THPT Chuyên tiếp tục mở:

- 06 lớp 10 chuyên: Chuyên Văn, chuyên Toán, chuyên Lí, chuyên Sinh,  chuyên Hóa, chuyên Tiếng Anh; chỉ tiêu mỗi lớp chuyên là 35 học sinh/lớp.

- Không tuyển sinh lớp 10 không chuyên.

- Không tuyển sinh bổ sung các lớp chuyên.

* Trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra Sở ủy quyền cho Trường THPT Chuyên tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy chế (theo các tiêu chí do Sở GD&ĐT quy định).

* Quy định về cách thức cho điểm, mức điểm sơ tuyển cần đạt và quy trình sơ tuyển lớp 10 THPT chuyên:

- Điều kiện dự tuyển vào THPT chuyên: Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau:

+ Thuộc địa bàn tuyển sinh (có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng);

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên;

+ Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Cách tính điểm vòng sơ tuyển THPT chuyên:

Điểm tính theo kết quả học lực mỗi năm học ở cấp THCS:

+ Học lực giỏi: 2 điểm;

+ Học lực khá: 1 điểm.

Điểm tính theo kết quả tốt nghiệp THCS:

+ Tốt nghiệp giỏi: 2 điểm;

+ Tốt nghiệp khá: 1 điểm.

Điểm tính theo kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, không tính các kỳ thi qua mạng, thi casio (chỉ được cộng điểm khi môn đạt giải tương ứng với môn chuyên mà thí sinh lựa chọn):

+ Cộng 2 điểm cho người học đạt giải trong các kỳ thi do Bộ GD&ĐT tổ chức, thi giữa các nước trong khu vực và thi quốc tế; đạt giải nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

+ Cộng 1,5 điểm cho người học đạt giải nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

+ Cộng 1 điểm cho người học đạt giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

- Điểm xét tuyển vòng sơ tuyển vào THPT chuyên là tổng số điểm của: Tổng số điểm tính theo kết quả học lực 4 năm học ở THCS + điểm tính theo kết quả tốt nghiệp THCS + điểm tính theo kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa tương ứng với môn chuyên mà thí sinh lựa chọn.

- Mức điểm sơ tuyển cần đạt: Từ 5 điểm trở lên.

- Quy trình sơ tuyển:

+ Tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh đủ điều kiện theo quy chế.

+ Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển, có mức điểm sơ tuyển cần đạt.

+ Thông báo danh sách thí sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển, tiếp tục tham dự vòng thi tuyển.

d) Sở ủy quyền cho Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Sở, ban hành văn bản thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 của trường, trong đó hướng dẫn chi tiết các nội dung công tác tuyển sinh lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh (trước khi ban hành thông báo chính thức nhà trường phải trình Sở GD&ĐT phê duyệt). Hội đồng tuyển sinh của trường cần lưu ý thực hiện tốt:

- Việc áp dụng các văn bản là căn cứ cho phép học sinh được nộp hồ sơ dự tuyển vào trường:

+ Công văn số 789/UBND-VX ngày 20/4/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh năm học 2012-2013.

+ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II).

+ Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.

+ Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư  Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư  của Chương trình 135 giai đoạn II.

+ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II.

+ Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

- Việc phân bổ chỉ tiêu cho các huyện căn cứ vào số lượng xóm, xã thuộc địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của từng huyện.

Lưu ý: Trường THPT Chuyên, THPT DTNT tỉnh phối hợp với các phòng GD&ĐT, các trường PTDTNT huyện, các trường THPT có khối THCS thông báo rộng rãi công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên và nội trú năm học 2012-2013 tới tận các trường THCS, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

2. Kiểm tra hồ sơ:

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường tổ chức thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, điều kiện dự tuyển và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ, điều kiện dự tuyển của học sinh đăng ký dự tuyển tại trường mình (các thông tin của thí sinh căn cứ vào bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời). Mọi trường hợp sai sót đều phải thông báo đúng quy định, kịp thời cho học sinh và cha mẹ học sinh để cùng nhà trường xử lý. Hội đồng tuyển sinh có thể xoá tên những học sinh không đủ điều kiện dự  tuyển, hiệu trưởng các trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định việc xoá tên học sinh.

3. Nhập dữ liệu:

Khi nhập dữ liệu tuyển sinh lần 2 (bổ sung điểm ưu tiên, khuyến khích của thí sinh), các đơn vị thực hiện kiểm tra, rà soát dữ liệu, trường hợp có sai sót về thông tin của thí sinh cần chỉnh sửa, các đơn vị lập tờ trình đề nghị chỉnh sửa thông tin thí sinh dự thi nộp về Sở GD&ĐT khi nộp dữ liệu tuyển sinh lần 2 theo lịch.

4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi:

a) Học tập quy chế thi:

- Công tác tổ chức coi thi, chấm thi tuyển sinh thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

- Hiệu trưởng các trường phải đảm bảo các cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia công tác tuyển sinh đều được học tập nghiên cứu quy chế thi (quy trình, nghiệp vụ coi thi, chấm thi). Đơn vị nào có cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi mà không được tập huấn, nếu xảy ra sai sót thủ trưởng phải liên đới chịu trách nhiệm.

- Hiệu trưởng các trường tổ chức tốt việc học tập quy chế thi cho học sinh và cha mẹ học sinh; tổ chức tốt việc giáo dục tư tưởng, động viên tinh thần học sinh tự tin, trung thực, ứng xử văn minh, thanh lịch.

b) Chuẩn bị về cơ sở vật chất và nhân lực:

* Các trường THPT cần:

- Tổ chức kiểm tra hiện trạng để bổ sung, sửa chữa kịp thời về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh như: Phòng thi, phòng làm việc, bàn, ghế, bảng, tủ, hệ thống điện, các thiết bị phục vụ, máy tính, máy in, giấy thi, thẻ dự thi, phù hiệu … Riêng về giấy thi, giấy nháp, túi đựng bài thi sử dụng mẫu thống nhất trong toàn tỉnh (các trường đến nhận tại Sở – phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng theo lịch).

- Chủ động phối hợp với phòng GD&ĐT, các trường PTDTNT, các TTGDTX, TTGDTX&HN, TTKTTH-HN để có được sự hỗ trợ về địa điểm thi, giáo viên coi thi.

- Tham mưu cho UBND huyện/thị thành lập Tổ bảo vệ phục vụ Hội đồng coi thi.

- Gửi danh sách nhân sự của trường không tham gia Hội đồng chấm thi tuyển sinh do có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em vợ hoặc chồng tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 hoặc có lý do bất khả kháng không thể tham gia chấm thi tuyển sinh lớp 10 về Sở chậm nhất ngày 06/6/2012 để Sở làm căn cứ ra Quyết định thành lập Hội đồng chấm thi (danh sách nhân sự tham gia Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi của trường cũng phải đảm bảo không vi phạm các điều nêu trên). Các đơn vị không có các nhân sự thuộc các đối tượng nêu trên cũng phải gửi báo cáo về Sở nêu rõ: Tất cả giáo viên của trường đều có thể tham gia chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

* Đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường PTDTNT, các TTGDTX, TTGDTX&HN,  TTKTTH-HN:

- Tạo mọi điều kiện hỗ trợ các trường THPT trên địa bàn về cơ sở vật chất, về giáo viên coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013.

- Riêng các phòng GD&ĐT, các trường PTDTNT huyện: Chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát hồ sơ học sinh khối 9, đảm bảo các thông tin cá nhân trùng khớp giữa các loại giấy tờ, hồ sơ, mọi sửa chữa phải thực hiện đúng quy chế, đảm bảo hồ sơ của học sinh tham gia dự tuyển lớp 10 THPT không phải quay lại nhà trường để sửa chữa hoặc xin dấu liên thông, gây phiền hà cho nhân dân. Cần phải kiểm tra, rà soát kỹ trước khi cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Mọi sai sót phải sửa lại cho đúng trước khi cấp giấy chứng nhận.

c) Thành lập các hội đồng tuyển sinh, coi thi, chấm thi:

* Hội đồng tuyển sinh:

Sở GD&ĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường THPT căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, chủ động ban hành quyết định thành Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) lớp 10 THPT năm học 2012-2013 của trường mình. Số lượng thành viên HĐTS theo quy định của Sở. Thời gian làm việc của HĐTS: Theo lịch thực hiện công tác tuyển sinh của Sở tại văn bản này.

* Hội đồng coi thi:

Sở GD&ĐT ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường THPT (trừ THPT Chuyên) căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, chủ động ban hành quyết định thành Hội đồng coi thi (HĐCT) lớp 10 THPT năm học 2012-2013 của trường mình. Số lượng thành viên HĐCT theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp hiện hành. Thời gian làm việc của HĐCT:

- Lãnh đạo HĐCT, bảo vệ, phục vụ: Làm việc từ ngày 25/6/2012 đến hết ngày 29/6/2012;

- Các thành viên khác: làm việc từ ngày 26/6/2012 đến hết ngày 28/6/2012 (riêng HĐCT THPT Chuyên hết ngày 29/6/2012).

* Hội đồng chấm thi: Cả tỉnh thành lập 02 Hội đồng chấm thi (01 Hội đồng chấm thi THPT, 01 Hội đồng chấm thi chuyên).

5. Tổ chức coi thi, chấm thi:

- Tuỳ thuộc số lượng học sinh đăng ký dự thi và thực trạng cơ sở vật chất, phòng học, mỗi hội đồng coi thi có thể đặt tại một hoặc nhiều địa điểm, song phải đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất và an ninh.

- Công tác tổ chức coi thi, chấm thi thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Yêu cầu Chủ tịch các Hội đồng coi thi, chấm thi nghiên cứu thực hiện quy trình coi thi, chấm thi đúng quy chế.

6. Giải quyết các vấn đề sai sót và phúc khảo điểm bài thi:

a) Giải quyết  sai sót về các nguyên nhân kỹ thuật và hồ sơ thi:

- Các Hội đồng coi thi thực hiện tốt việc kiểm tra hồ sơ thí sinh, lập biên bản ghi nhớ các thí sinh có sai sót về thông tin cá nhân cần sửa chữa, gửi Sở theo hồ sơ coi thi khi nộp bài thi để Sở có căn cứ chỉnh sửa cho đúng.

- Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, các trường THPT tập hợp các sai sót về thi do các nguyên nhân lỗi kỹ thuật (dữ liệu sai sót, in ấn sai …), sai sót về hồ sơ thi nộp Sở (phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) để kịp thời giải quyết.

b) Phúc khảo điểm bài thi:

- Công tác tổ chức phúc khảo điểm bài thi thực hiện theo các quy định tương ứng của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Việc tập hợp đơn xin phúc khảo điểm bài thi của thí sinh và lập danh sách học sinh xin phúc khảo phải thực hiện đúng quy chế. Hiệu trưởng các trường THPT có trách nhiệm tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh dự thi tại trường mình, lập danh sách thí sinh phúc khảo chính xác nộp Sở, trong danh sách phải có đủ các thông tin: Số báo danh, họ tên, môn thi xin phúc khảo, điểm thi; tổ chức kiểm tra kỹ các thông tin để việc giải quyết được đầy đủ và nhanh chóng. Nộp về Sở đầy đủ: Đơn xin phúc khảo điểm bài thi của thí sinh, danh sách thí sinh xin phúc khảo, bản tổng hợp số lượng thí sinh xin phúc khảo theo môn.

7. Lịch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013:

Thời gian Công việc Thực hiện
04/5/2012 Thông báo toàn bộ nội dung tuyển sinh lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Sở Trường, phòng
10/5/2012 C¸c Phòng GD&ĐT, các trường trực thuộc Sở có học sinh lớp 9: NhËn túi hå s¬ tuyÓn sinh t¹i Së theo sè l­îng ®· ®¨ng ký. Phòng, trường có khối THCS
11/5- 15/5/2012 H­íng dÉn chi tiÕt vµ ph¸t hµnh hå s¬ dù tuyÓn. Phòng, trường có khối THCS
05/6-10/6/2012 Các trường THPT tiÕp nhËn hå s¬ dù tuyÓn. Trường THPT
11/6/2012 Các trường THPT chuyển hồ sơ về THPT Chuyên và THPT DTNT tỉnh. Trường THPT
12-15/6/2012 - Trường THPT Chuyên nhập dữ liệu tuyển sinh và tổ chức sơ tuyển.

- Trường THPT DTNT tỉnh nhập dữ liệu tuyển sinh.

- Các trường THPT nhập dữ liệu bổ sung điểm ưu tiên, khuyến khích.

Trường THPT
16/6/2012 - Trường Chuyên:

+ B¸o c¸o vÒ Së sè l­îng vµ danh s¸ch häc sinh ®¹t yªu cÇu vßng s¬ tuyÓn ®­îc tham gia dù thi chuyªn, sè l­îng vµ danh s¸ch häc sinh kh«ng ®¹t yªu cÇu vßng s¬ tuyÓn vÒ dù thi t¹i tr­êng THPT, bản đóng dấu đỏ kÌm theo ®Üa CD chøa tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu trªn.

+ Phối hợp với các phòng GD&ĐT thông báo kết quả sơ tuyển tới học sinh, báo cho học sinh và gia đình học sinh biết: Những HS không đạt yêu cầu của vòng sơ tuyển về thi tại trường THPT đã nộp phiếu ĐKDT hoặc đơn xin dự tuyển bổ sung.

- Trường THPT DTNT tỉnh: B¸o c¸o vÒ Së sè l­îng vµ danh s¸ch häc sinh đăng ký dự tuyển, bản đóng dấu đỏ kÌm theo ®Üa CD chøa tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu trªn.

- Các trường THPT nộp về Sở dữ liệu có điểm ưu tiên, khuyến khích bản đóng dấu đỏ kÌm theo ®Üa CD chøa tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu trªn.

Trường THPT
21/6/2012 Các trường THPT nhận giÊy thi, giÊy nh¸p, tói ®ùng bµi thi, b¶ng biÓu phôc vô Hội đồng coi thi  t¹i Së (phßng KT&K§). Trường

THPT

22/6/2012 C«ng bè danh s¸ch häc sinh dù thi, sè b¸o danh; Th«ng b¸o: B¶ng ghi tªn dù thi, lÞch thi vµ ®Þa ®iÓm thi. Häc sinh ®Õn xem th«ng b¸o t¹i tr­êng, nÕu cã g× sai sãt cÇn b¸o ®Ó söa ngay. Trường THPT
25/6/2012 - Chñ tÞch H§ coi thi nhËn ®Ò thi t¹i địa điểm thi.

- Häp l·nh ®¹o héi ®ång coi thi.

CTHĐ
26/6/2012 S¸ng Häp Héi ®ång coi thi: Häc tËp quy chÕ, phân công kiÓm tra hå s¬, kiÓm tra c«ng t¸c chuÈn bÞ, c¬ së vËt chÊt … HĐ coi thi
ChiÒu Tập trung thí sinh theo phòng thi:

Phổ biến quy chế thi, lịch thi, dÆn dß tr­íc khi thi.

27/6/2012 Sáng - 7h15: Häc sinh tËp trung vµo phßng thi.

- 7h45: Më ®Ò thi m«n V¨n.

- 7h55: Ph¸t ®Ò thi.

- 8h: TÝnh giê lµm bµi (120 phót).

- 8h30-9h: B¸o c¸o nhanh coi thi.

- 10h: Thu bµi.

HĐ coi thi
Chiều - 13h45: Häc sinh tËp trung vµo phßng thi.

- 14h15: Më ®Ò thi m«n thứ ba.

- 14h25: Ph¸t ®Ò thi.

- 14h30: TÝnh giê lµm bµi (60 phót).

- 15h: B¸o c¸o nhanh coi thi.

- 15h30: Thu bµi.

HĐ coi thi
28/6/2012 Sáng - 7h15: Häc sinh tËp trung vµo phßng thi.

- 7h45: Më ®Ò thi m«n Toán.

- 7h55: Ph¸t ®Ò thi.

- 8h: TÝnh giê lµm bµi (120 phót).

- 8h30-9h: B¸o c¸o nhanh coi thi.

- 10h: Thu bµi.

HĐ coi thi
Chiều - 13h45: Häc sinh thi chuyên tËp trung vµo phßng thi.

- 14h15: Më ®Ò thi m«n Tiếng Anh.

- 14h25: Ph¸t ®Ò thi.

- 14h30: TÝnh giê lµm bµi (60 phót).

- 15h: B¸o c¸o nhanh coi thi.

- 15h30: Thu bµi.

H§ coi thi chuyªn
29/6/2012 Sáng - 7h15: Häc sinh thi chuyên tËp trung vµo phßng thi.

- 7h45: Më ®Ò thi m«n chuyên.

- 7h55: Ph¸t ®Ò thi.

- 8h: TÝnh giê lµm bµi (150 phót).

- 8h30-9h: B¸o c¸o nhanh coi thi.

- 10h30: Thu bµi.

H§ coi thi chuyªn
29/6/2012 Giao bài thi cho Së tại địa điểm thi. CTH§ coi thi
29/6-07/7/2012 H§ ph¸ch lµm viÖc. H§ ph¸ch
02/7- 07/7/2012 H§ chÊm thi lµm viÖc. H§ chÊm
10/7/2012 Tất cả các trường THPT nhận kết quả thi tại Sở, công bố kết quả thi và  nhËn ®¬n xin phóc kh¶o t¹i tr­êng (từ 10/7/2012đến 16/7/2012). Tr­êng THPT
17/7/2012 Nộp Danh sách, bản tổng hợp số lượng và đơn xin phúc khảo về Sở (nếu có). Tr­êng THPT
21/7/2012 Giao kết quả phúc khảo cho trường, THPT Chuyên xây dựng phương án tuyển sinh. Trường, Sở
23/7/2012 THPT Chuyên duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở. DTNT tỉnh nhận danh sách học sinh trượt chuyên, xây dựng phương án tuyển sinh. Trường, Sở
25/7/2012 DTNT tỉnh duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở. Trường, Sở
27/7/2012 Các trường THPT nhận danh sách học sinh trượt Chuyên và Nội trú, xây dựng phương án tuyển sinh Trường, Sở
30/7-31/7/2012 Duyệt kÕt qu¶ tuyển sinh t¹i Së:

- 30/7:

+ Từ 8h: Các trường THPT thuộc các huyện: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Thạch An.

+ Từ 14h: Các trường THPT thuộc các huyện: Nguyên Bình, Trà Lĩnh, Phục Hòa.

- 31/7:

+ Từ 8h: Các trường THPT thuộc các huyện: Thị Xã, Hòa An, Hà Quảng;

+ Từ 14h: Các trường THPT thuộc các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Thông Nông, Hạ Lang.

Tr­êng, Sở
01/8/2012 Các trường THPT c«ng bè kÕt qu¶ tróng tuyÓn (lần 1). Tr­êng
01-05/8/2012 Các trường THPT chưa đủ chỉ tiêu thông báo tuyển sinh bổ sung, nhận hồ sơ bổ sung. Tr­êng
06-08/8/2012 Các trường THPT xây dựng phương án tuyển sinh bổ sung. Tr­êng
09/8/2012 Từ 8h: Duyệt tuyển sinh bổ sung các trường THPT tại Sở. Trường, Sở

8. Công tác duyệt tuyển sinh:

Các trường THPT, THPT Chuyên, THPT DTNT tỉnh:

- Thực hiện đúng lịch duyệt tuyển sinh đã nêu tại văn bản này.

- Chuẩn bị kỹ các văn bản đem đến Sở duyệt, toàn bộ in thành 07 bản, bao gồm:

- Phương án điểm chuẩn xét tuyển;

- Biên bản xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh trường;

- Tờ trình kèm theo danh sách học sinh trúng tuyển.

- Hồ sơ, danh sách học sinh quá tuổi, thiếu tuổi;

- Biểu thống kê chất lượng, thống kê dân tộc;

- Đĩa mềm chứa các dữ liệu trên.

Sở đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở (phòng KT&KĐCLGD) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Thanh tra Sở ;

- Các phòng Sở;

- Website của Sở;

- Lưu VT, VP, KTKĐCL.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trịnh Hữu Khang

Kết bạn với Tuyensinh247 trên Facebook để ôn luyện thi nhé!

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb